PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

Projekt: Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

 Projekt realizowany w partnerstwie:

– 4EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach – Lider projektu

– Miasto Bytom – Partner projektu

– Fundacja Pomocy Dzieciom „Ulica” z siedzibą w Katowicach – Partner projektu

Cel główny projektu: aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, poprzez pokazanie oraz nauczenie młodych ludzi funkcjonowania w mieście, konstruktywnego pełnienia ról społecznych, motywację do rozwoju i pozytywnego budowania relacji społecznych.

 Przedmiot projektu: wsparcie 430 osób zamieszkujących Bytom zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, w tym 150 osób dorosłych i 280 dzieci w wieku szkolnym.

Kluczowym zadaniem projektu jest aktywna integracja uczestników/-czek przy wsparciu animatorów lokalnych/streetworkerów oraz działania środowiskowe angażujące otoczenie osób uczestniczących w projekcie. Celem projektu jest wdrożenie modelu pracy profilaktyczno-wychowawczej w środowisku otwartym – na ulicy, na rynku, okolicznych podwórkach, boiskach, w parkach i w innych miejscach spotkań młodzieży, a także zmniejszenie zagrożeń patologią i niedostosowaniem społecznym poprzez stworzenie możliwości udzielania ochrony i różnorodnej pomocy dzieciom i młodzieży, spędzającym wiele czasu poza domem, w niekontrolowanych obszarach aktywności oraz wzrost kwalifikacji zawodowych 100 osób dorosłych, zamieszkujących na terenie miasta Bytom, którzy z własnej inicjatywy chcą podwyższyć swoje kwalifikacje.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia wymaganych wskaźników rezultatu w postaci osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskają kwalifikacje, będą poszukiwać pracy, a także pracować po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).

Zaplanowane działania:

 • realizacja Programu Ambasadorów Niemożliwego, mającego na celu przeciwdziałanie i zapobieganie marginalizacji społecznej oraz prowadzenie, wspieranie i inicjowanie reintegracji społecznej wobec osób, rodzin i środowisk wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w ich naturalnym środowisku;
 • realizacja cyklu zajęć sportowych w 5 dyscyplinach: koszykówka, tenis ziemny, hokej, piłka nożna i boks;
 • realizacja aktywnej integracji z zastosowaniem instrumentów aktywizacji społeczno-zawodowej, w tym m.in. trening umiejętności miękkich, wsparcie psychologiczne doradcy zawodowego, opracowania Indywidualnego Planu Działania, kursy zawodowe zakończone egzaminem.

 Planowane efekty:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 430
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 15
 • Liczba środowisk objętych programem aktywności lokalnej – 8
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 25 osób
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 14 osób
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 26

Całkowita wartość projektu: 4 304 290,15 zł
Wartość dofinansowania: 4 089 075,64 zł, w tym:

– środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 3 658 646,62 zł

– budżet państwa – 430 429,02 zł

Okres realizacji projektu: 02.11.2020 – 30.12.2022

Strona projektu: http://www.programaktywnoscilokalnej.pl/

Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego przy stadionie miejskim na ul. Modrzewskiego
w Bytomiu Szombierkach”

Beneficjent: BYTOM – MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Wartość projektu: 680 589,21 zł

Wartość dofinansowania: 520 681,04 zł

Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2018-09-01 – 2020-12-31

Obiekt objęty projektem to budynek użyteczności publicznej o bardzo złych parametrach w zakresie efektywności energetycznej. Budynek stanowi zaplecze socjalno-administracyjne dla stadionu będącego w dyspozycji OSIR. Korzystają z niego instytucje z terenu miasta działające w obszarze aktywności fizycznej.

Przegrody zewnętrzne obiektu mają niezadowalające wartości współczynnika przenikania ciepła, okna i drzwi są stare i nieszczelne, budynek posiada starą instalację c.o. Dach budynku jest niedocieplony, ściany piwnic są zawilgocone i niedocieplone.

Zakłada się ocieplenie przegród zewnętrznych nie spełniających kryteria przenikania ciepła, ocieplenie dachu, wymianę instalacji c.o., wymianę nieszczelnych okien, wymianę drzwi. Obiekt zostanie podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Celem realizowanych działań jest uzyskanie zwiększonej efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów zużycia energii i emisji szkodliwych substancji do atmosfery, co jest zbieżne z celem dział. 4.3 RPO WSL.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej pomieszczeń obiektu przy ul. Modrzewskiego 3 w Bytomiu. Projekt  ma za zadanie zmniejszenie ilości energii używanej do ocieplenia obiektu, zmniejszenie kosztów zużycia energii oraz redukcję emisji szkodliwych gazów emitowanych do atmosfery.

Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Strzelców Bytomskich 131 w Bytomiu

Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Strzelców Bytomskich 131 w Bytomiu

Nazwa beneficjenta BYTOM – MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Wartość projektu: 1.749.921,95 zł
Wartość dofinansowania: 1.408.289,07 zł

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

Okres realizacji projektu: 2015-08-05 ÷ 2018-12-29

Projekt polega na kompleksowej termomodernizacji budynku hali sportowej przy ul. Strzelców Bytomskich 131 w Bytomiu.
W zakresie projektu wykonane zostaną prace polegające na:

 • wymiana instalacji c.o. za wymiennikownią
 • ocieplenie dachu nad halą i przybudówkami
 • wymiana drzwi zewnętrznych
 • wymiana okien zewnętrznych
 • ocieplenie ścian zewnętrznych
 • ocieplenie i izolacja przeciwilgociowa ścian fundamentowych.

Celem realizowanych działań jest uzyskanie zwiększonej efektywności energetycznej w budynku należącym do sektora publicznego, co jest zgodne z celem poddziałania 4.3.1 RPO WSL.

Zadanie pn. „Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Kosynierów 15 w Bytomia wraz z modernizacją instalacji ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem instalacji solarnej”

Beneficjent: BYTOM – MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Wartość projektu: 1 626 246,60 zł
Wartość dofinansowania: 1 357 569,88 zł
Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka

Niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2015-08-05 – 2018-12-29

Opis projektu: Projekt polega na kompleksowej termomodernizacji budynku hali sportowej przy ul. Kosynierów 15 w Bytomiu. W zakresie projektu wykonane zostaną prace polegające na:

 • Ociepleniu i izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych hali
 • Wymianie i ociepleniu dachu z blachy falistej
 • Wymianie drzwi zewnętrznych
 • Ociepleniu ścian zewn.
 • Zainstalowaniu 10 kolektorów słonecznych
 • Wymianie okien zewn.
 • Wymianie instalacji c.o.
 • Ociepleniu dachu nad zapleczem hali.

Celem realizowanych działań jest uzyskanie zwiększonej efektywności energetycznej w budynku należącym do sektora publicznego, co jest zgodne z celem poddziałania 4.3.1 RPO WSL.

Regionalne Centrum Sportu

Już wkrótce w Szombierkach rozpoczną się prace nad Regionalnym Centrum Sportu „Na Skarpie”. Projekt rozbudowy infrastruktury około turystycznej miasta Bytom otrzymał wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 (Priorytet III. Turystyka). 

Umowa o  dofinansowanie zadnia o tytule: Regionalne Centrum Sportu -Na Skarpie – rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Miasta Bytom zawarta pomiędzy Gminą Bytom a Urzędem Marszałkowskim została podpisana w grudniu 2013 roku, a kwota wsparcia wyniesie 737  837,31 zł.

Wykonawca zadania wyłoniony zostanie w wyniku ogłoszonego 7 kwietnia przetargu. Na oferty OSiR Bytom czeka do 22 kwietnia. 

Rozszerzając ofertę spędzania wolnego czasu Gmina Bytom rozpoczyna tym samym proces, którego efektem ma być wybudowanie parku linowego wraz z siłownią zewnętrzną  dla dzieci i młodzieży. Na teren inwestycji wyznaczono park przy stadionie Szombierek Bytom i Hali na Skarpie. To właśnie tam mają powstać trzy warianty tras linowych o różnych poziomach trudności. Tego typu obiekt, udostępniony nieodpłatnie, byłby miejscem zupełnie unikatowym na mapie Śląska. Przy parku linowym planowane jest stworzenie mini siłowni zewnętrznej składającej się z prawie 17 przyrządów.

Projekt zakłada również właściwą adaptację akustyczną poprzez zlikwidowanie źródła szumu w „Hali na Skarpie”. Dzięki modernizacji możliwe będzie prowadzenie imprez o znaczeniu ponadregionalnym na szeroką skalę dla licznej publiczności.   

Informacje o postępach w realizacji projektu już wkrótce.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013  znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Termomodernizacja basenu

Gmina Bytom otrzymała dofinansowanie dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku Pływalni Krytej w Bytomiu drogą do ograniczenia niskiej emisji” w ramach Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

Beneficjentem projektu jest Gmina Bytom, natomiast Ośrodek Sportu i Rekreacji realizatorem zadania.

Przedmiotem projektu jest I i II etap modernizacji Pływalni Krytej, tj. kompleksowa termomodernizacja budynku, obejmująca ocieplenie ściany zewnętrznej attykowej, ocieplenie stropów, stropodachów i dachów wraz z wykonaniem nowego pokrycia , wymianę okien i drzwi zewnętrznych, świetlików i sufitu szklanego oraz wymianę źródła ciepła wraz z niezbędnymi robotami konstrukcyjnymi.

W efekcie realizacji projektu udało się doprowadzić do redukcji emisji zanieczyszczenia oraz ograniczenia zapotrzebowania na energię cieplną budynku. Jednocześnie poprawie uległ stan techniczny i estetyka obiektu, który wpisany jest do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

Całkowita wartość Projektu 3 627 319,70 w tym wartość dofinansowania: 1 640 983,46 zł. (poziom dofinansowania stanowi 85 % wartości kosztów kwalifikowanych).


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013  znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Budowa rolkowiska-skateparku na terenie Parku Miejskiego

Lokalizacja inwestycji
Teren Parku Miejskiego im. F. Kachla w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej. Teren Pływalni Odkrytej.

Wartość inwestycji:
Całkowity koszt zadania – 630 952,96 zł. Środki własne gminy – 99 827,95 zł,
Dofinansowanie w ramach RPO dla WSL na lata 2007 – 2013 – 531 125,01 zł.

Planowany zakres rzeczowy inwestycji:
2008r.
Wykonano projekt budowlany. Uzyskano pozwolenie na budowę oraz pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie robót.

2009r.
Podpisano umowę z wykonawcą inwestycji wyłonionym w toku postępowania przetargowego. Przekazano teren budowy. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO 2008-2009. Prace budowlane rozpoczęto w marcu. Wykonano sztuczne oświetlenie, minirampę oraz kilka najazdów o różnych kształtach i wysokościach, tj.: back rail, jump corner, jump ramp, speed ramp, stairs 60, table, bank i murek zjazdowy. 2 czerwca nastąpiło otwarcie skateparku i oddanie go do użytku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Modernizacja kompleksu sportowego Torkacik w Bytomiu

Lokalizacja inwestycji:
Torkacik, ul. Tarnogórska

Prace na Torkaciku rozpoczęły się w marcu 2010 roku, a realizowało je wyłonione w drodze przetargu konsorcjum firm: Anesti z Sosnowca oraz Masters ze Szczecina. W trakcie prac remontowych wykonano: sztuczną nawierzchnię i modernizację boisk (nawierzchnie poliuretanowe wraz z odwodnieniem), 3-torową bieżnię o długości 60 metrów wraz z rozbiegiem do skoku w dal, boiska do siatkówki plażowej, trybuny i oświetlenie. Wyremontowany został również budynek biurowo – magazynowy.

Koszty modernizacji:
Całkowity koszt zadania wyniósł: 2 425 624, 33 zł;
Środki własne gminy Bytom: 1 260 019, 50 zł;
Dofinansowanie w ramach RPO dla WSL na lata 2007 – 2013 to 1 165 604,83 zł;
Poziom dofinansowania: 66,75%.

Po przeprowadzonej modernizacji bytomianie mogą korzystać z nowoczesnego i funkcjonalnego obiektu, który został otwarty 17 września 2010 roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego