PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

Zadanie pn. „Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Strzelców Bytomskich 131 w Bytomiu”

 

Beneficjent: BYTOM – MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Wartość projektu: 1 749 921,95 zł
Wartość dofinansowania: 1 408 289,07 zł

Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka

Niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2015-08-05 – 2018-12-29

Projekt polega na kompleksowej termomodernizacji budynku hali sportowej przy ul. Strzelców Bytomskich 131 w Bytomiu.

W zakresie projektu wykonane zostaną prace polegające na:

 • Wymiana instalacji c.o. za wymiennikownią
 • Ocieplenie dachu nad halą i przybudówkami
 • Wymiana drzwi zewn.
 • Wymiana okien zewn..
 • Ocieplenie ścian zewn.
 • Wymiana drzwi zewn.
 • Ocieplenie i izolacja przeciwilgociowa ścian fundamentowych.

Celem realizowanych działań jest uzyskanie zwiększonej efektywności energetycznej w budynku należącym do sektora publicznego, co jest zgodne z celem poddziałania 4.3.1 RPO WSL.

 

Zadanie pn. „Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Kosynierów 15 w Bytomia wraz z modernizacją instalacji ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem instalacji solarnej”

Beneficjent: BYTOM – MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Wartość projektu: 1 626 246,60 zł
Wartość dofinansowania: 1 357 569,88 zł
Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka

Niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2015-08-05 – 2018-12-29

Opis projektu: Projekt polega na kompleksowej termomodernizacji budynku hali sportowej przy ul. Kosynierów 15 w Bytomiu. W zakresie projektu wykonane zostaną prace polegające na:

 • Ociepleniu i izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych hali
 • Wymianie i ociepleniu dachu z blachy falistej
 • Wymianie drzwi zewnętrznych
 • Ociepleniu ścian zewn.
 • Zainstalowaniu 10 kolektorów słonecznych
 • Wymianie okien zewn.
 • Wymianie instalacji c.o.
 • Ociepleniu dachu nad zapleczem hali.

Celem realizowanych działań jest uzyskanie zwiększonej efektywności energetycznej w budynku należącym do sektora publicznego, co jest zgodne z celem poddziałania 4.3.1 RPO WSL.

 

Regionalne Centrum Sportu

Już wkrótce w Szombierkach rozpoczną się prace nad Regionalnym Centrum Sportu „Na Skarpie”. Projekt rozbudowy infrastruktury około turystycznej miasta Bytom otrzymał wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 (Priorytet III. Turystyka). 

Umowa o  dofinansowanie zadnia o tytule: Regionalne Centrum Sportu -Na Skarpie – rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Miasta Bytom zawarta pomiędzy Gminą Bytom a Urzędem Marszałkowskim została podpisana w grudniu 2013 roku, a kwota wsparcia wyniesie 737  837,31 zł.

Wykonawca zadania wyłoniony zostanie w wyniku ogłoszonego 7 kwietnia przetargu. Na oferty OSiR Bytom czeka do 22 kwietnia. 

Rozszerzając ofertę spędzania wolnego czasu Gmina Bytom rozpoczyna tym samym proces, którego efektem ma być wybudowanie parku linowego wraz z siłownią zewnętrzną  dla dzieci i młodzieży. Na teren inwestycji wyznaczono park przy stadionie Szombierek Bytom i Hali na Skarpie. To właśnie tam mają powstać trzy warianty tras linowych o różnych poziomach trudności. Tego typu obiekt, udostępniony nieodpłatnie, byłby miejscem zupełnie unikatowym na mapie Śląska. Przy parku linowym planowane jest stworzenie mini siłowni zewnętrznej składającej się z prawie 17 przyrządów.

Projekt zakłada również właściwą adaptację akustyczną poprzez zlikwidowanie źródła szumu w „Hali na Skarpie”. Dzięki modernizacji możliwe będzie prowadzenie imprez o znaczeniu ponadregionalnym na szeroką skalę dla licznej publiczności.   

Informacje o postępach w realizacji projektu już wkrótce.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013  znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Termomodernizacja basenu

Gmina Bytom otrzymała dofinansowanie dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku Pływalni Krytej w Bytomiu drogą do ograniczenia niskiej emisji” w ramach Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

Beneficjentem projektu jest Gmina Bytom, natomiast Ośrodek Sportu i Rekreacji realizatorem zadania.

Przedmiotem projektu jest I i II etap modernizacji Pływalni Krytej, tj. kompleksowa termomodernizacja budynku, obejmująca ocieplenie ściany zewnętrznej attykowej, ocieplenie stropów, stropodachów i dachów wraz z wykonaniem nowego pokrycia , wymianę okien i drzwi zewnętrznych, świetlików i sufitu szklanego oraz wymianę źródła ciepła wraz z niezbędnymi robotami konstrukcyjnymi.

W efekcie realizacji projektu udało się doprowadzić do redukcji emisji zanieczyszczenia oraz ograniczenia zapotrzebowania na energię cieplną budynku. Jednocześnie poprawie uległ stan techniczny i estetyka obiektu, który wpisany jest do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

Całkowita wartość Projektu 3 627 319,70 w tym wartość dofinansowania: 1 640 983,46 zł. (poziom dofinansowania stanowi 85 % wartości kosztów kwalifikowanych).


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013  znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Budowa rolkowiska-skateparku na terenie Parku Miejskiego

Lokalizacja inwestycji
Teren Parku Miejskiego im. F. Kachla w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej. Teren Pływalni Odkrytej.

Wartość inwestycji:
Całkowity koszt zadania – 630 952,96 zł. Środki własne gminy – 99 827,95 zł,
Dofinansowanie w ramach RPO dla WSL na lata 2007 – 2013 – 531 125,01 zł.

Planowany zakres rzeczowy inwestycji:
2008r.
Wykonano projekt budowlany. Uzyskano pozwolenie na budowę oraz pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie robót.

2009r.
Podpisano umowę z wykonawcą inwestycji wyłonionym w toku postępowania przetargowego. Przekazano teren budowy. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO 2008-2009. Prace budowlane rozpoczęto w marcu. Wykonano sztuczne oświetlenie, minirampę oraz kilka najazdów o różnych kształtach i wysokościach, tj.: back rail, jump corner, jump ramp, speed ramp, stairs 60, table, bank i murek zjazdowy. 2 czerwca nastąpiło otwarcie skateparku i oddanie go do użytku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Modernizacja kompleksu sportowego Torkacik w Bytomiu

Lokalizacja inwestycji:
Torkacik, ul. Tarnogórska

Prace na Torkaciku rozpoczęły się w marcu 2010 roku, a realizowało je wyłonione w drodze przetargu konsorcjum firm: Anesti z Sosnowca oraz Masters ze Szczecina. W trakcie prac remontowych wykonano: sztuczną nawierzchnię i modernizację boisk (nawierzchnie poliuretanowe wraz z odwodnieniem), 3-torową bieżnię o długości 60 metrów wraz z rozbiegiem do skoku w dal, boiska do siatkówki plażowej, trybuny i oświetlenie. Wyremontowany został również budynek biurowo – magazynowy.

Koszty modernizacji:
Całkowity koszt zadania wyniósł: 2 425 624, 33 zł;
Środki własne gminy Bytom: 1 260 019, 50 zł;
Dofinansowanie w ramach RPO dla WSL na lata 2007 – 2013 to 1 165 604,83 zł;
Poziom dofinansowania: 66,75%.

Po przeprowadzonej modernizacji bytomianie mogą korzystać z nowoczesnego i funkcjonalnego obiektu, który został otwarty 17 września 2010 roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego