Rewitalizacja

„Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki  w dolinie rzeki Bytomki” w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 

I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

Przedmiotem zadania jest opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej projektowej wymaganej prawem oraz wykonanie zadania polegającego na kompleksowej rekultywacji na cele środowiskowe obszarów zdegradowanych wzdłuż rzeki Bytomki (nie naruszając jej naturalnego koryta i nie ingerując w obecne stosunki wodne) na terenie objętym opracowaniem, w taki sposób, aby minimum 70% powierzchni po zakończeniu realizacji zadania stanowiło tereny biologicznie czynne. W ramach zadania przewiduje
się wykonanie elementów dodatkowych w postaci infrastruktury sportowej, która musi stanowić maksymalnie 30% powierzchni terenu stanowiącego przedmiot realizacji

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej i formalno-prawnej i dalej kompleksowe wykonanie zadania polegającego na:

  • rekultywacji technicznej i biologicznej terenu stanowiącego przedmiot opracowania,
  • budowie i montażu elementów dodatkowych w postaci infrastruktury sportowej, tj.:
  • czterech komunalnych ogólnie dostępnych boisk pokrytych trawą naturalną, ogrodzonych, oświetlonych, odwadnianych i nawadnianych wraz
    z wymaganym zapleczem technicznym i socjalno-sanitarnym oraz miejscami siedzącymi,
  • ścieżek rowerowych i pieszych oraz bezkolizyjnym przejściem dla pieszych wynikającym z przyjętego rozwiązania,
  • komunalnej siłowni plenerowej na gruncie nie uszczelnionym wraz
    z oświetleniem zewnętrznym,
  • dojazdów i dojść wraz z niezbędnym oświetleniem i miejscami postojowymi umożliwiającymi korzystanie z terenu objętego działaniami rekultywacyjnymi.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie atrakcyjnej ogólnodostępnej przestrzeni publicznej opartej na funkcji przyrodniczo-rekreacyjno-sportowej obszaru, która wyeliminuje zagrożenia o charakterze ekologicznym.

 Zaproponowana funkcja terenu i środowiskowe zagospodarowanie zdegradowanego obszaru (zadrzewienie, zakrzewienie, zatrawienie) zmniejsza zagrożenie związane ze zmianami klimatycznymi związanymi z podwyższeniem średnich rocznych temperatur oraz zwiększeniem ryzyka wystąpienia fal upałów w ośrodkach miejskich, w których występuje zjawisko miejskiej wyspy ciepła (masy upalnego powietrza, które często tworzą się i zalegają nad miastami oraz terenami zurbanizowanymi co radykalnie podnosi temperatury). Rośliny dodatkowo mają działalnie stabilizujące glebę, zmniejszając ryzyko osuwisk, erozji czy powodzi i przyczyniając się do adaptacji do zmian klimatu. Zalesianie natomiast wpłynie pozytywnie na łagodzenie zmian klimatu poprzez pochłaniane gazów cieplarnianych.

Przywrócenie terenom zdegradowanym wartości użytkowych przyczyni się również do wspierania pełnienia niezbędnych funkcji ekosystemu, takich jak pochłanianie deszczówki, zapewnianie cienia, regulowanie temperatury i jakości powietrza
w ramach adaptacji do zmian klimatu.

Przywrócenie terenom zdegradowanym funkcji terenu zielonego pozwoli wzbogacić różnorodność biologiczną, wspierając gatunki w przystosowaniu się do długoterminowych zmian klimatu i przeciwdziałając ich migracjom w poszukiwaniu optymalnego środowiska.

Lokalny teren zielony (tzw. miejska zielona infrastruktura) utworzony dzięki realizacji Projektu będzie stanowił wartość dodaną sąsiadującej zabudowy mieszkalnej, zapewniając miejsce do rekreacji i niższą temperaturę niż w innych częściach miasta.

Wartość Projektu – 30 000 000,00 zł.

Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 85 % tj. 25 500 000,00 zł.

Wkład własny Gminy Bytom – 15 % tj. 4 500 000,00 zł.

II. MECHANIZM SYGNALIZOWANIA POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

Przyjęte sprzyja realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.