DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-03-24
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
 • Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.
 • Dokumenty opublikowane przed 31 marca 2020 r. mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.

Powód wyłączenia:

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 Data sporządzenia Deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-10-26
Oświadczenia zaktualizowano dnia: 2024-01-17

Metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową w sprawie jest Daria Dawidowicz, daria.dawidowicz@osir.bytom.pl, numer telefonu (32) 281 27 70 wew. 37.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 • Pływalnia Kryta, ul. Parkowa 1 w Bytomiu

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Dostępność wejścia: Wejście dla niepełnosprawnych na poziom 0 od strony parkingu; na poziom +1 (poziom szatni pływalni) oraz +2 (poziom gabinetu masażu) poprzez windę dla niepełnosprawnych.
Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo na poziom +2 – siłownia.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Winda wewnątrz budynku zapewnia dostęp do wszystkich poziomów obiektu.

Opis dostosowań dla osób słabowidzących i słabosłyszących
Brak pętli indukcyjnych, ścieżek dotykowych, planów tyflogranicznych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
2 miejsca dla osób niepełnosprawnych wyznaczone przed budynkiem.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku mają prawo wstępu osoby z psem asystującym

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak

 • Pływalnia Odkryta, ul. Wrocławska 31 w Bytomiu

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Dostępność wejścia: Wejście dla niepełnosprawnych na poziom 0 od strony głównego wejścia; budynek parterowy.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Poziom 0 (budynek parterowy).

Opis dostosowań dla osób słabowidzących i słabosłyszących
Brak pętli indukcyjnych, ścieżek dotykowych, planów tyflogranicznych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych przed obiektem.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku mają prawo wstępu osoby z psem asystującym

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak

 • Lodowisko im. Braci Nikodemowiczów, ul. Pułaskiego 71 w Bytomiu

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Dostępność wejścia: Wejście dla niepełnosprawnych na poziom 0 od strony wejścia głównego; na poziom +1 (poziom widowni) poprzez windę dla niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Winda wewnątrz budynku zapewnia dostęp do wszystkich poziomów obiektu.

Opis dostosowań dla osób słabowidzących i słabosłyszących
Brak pętli indukcyjnych, ścieżek dotykowych, planów tyflogranicznych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
6 miejsc dla osób niepełnosprawnych wyznaczone przed budynkiem obiektu.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku mają prawo wstępu osoby z psem asystującym

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak

 • Hala Sportowa “Na Skarpie” im. Józefa Wiśniewskiego, ul. Modrzewskiego 5 w Bytomiu

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Dostępność wejścia: Wejście dla niepełnosprawnych na poziom 0 od strony wejścia głównego; na poziom +1 (poziom widowni) oraz +2 (pokoje konferencyjne) poprzez windę dla niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Winda wewnątrz budynku zapewnia dostęp do wszystkich poziomów obiektu.

Opis dostosowań dla osób słabowidzących i słabosłyszących
Brak pętli indukcyjnych, ścieżek dotykowych, planów tyflogranicznych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
5 miejsc dla osób niepełnosprawnych wyznaczone przed budynkiem hali.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku mają prawo wstępu osoby z psem asystującym

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak

 • Hala Sportowa przy ul. Kosynierów 17 w Bytomiu

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Dostępność wejścia: Wejście dla niepełnosprawnych na poziom 0 od strony wejścia głównego (podjazd);
Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo na poziom +1.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Brak platform; brak wind wewnętrznych.

Opis dostosowań dla osób słabowidzących i słabosłyszących
Brak pętli indukcyjnych, ścieżek dotykowych, planów tyflogranicznych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Brak wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem hali.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku mają prawo wstępu osoby z psem asystującym

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak

 • Hala Sportowa przy ul. Strzelców Bytomskich 131 w Bytomiu

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Dostępność wejścia: Wejście dla niepełnosprawnych na poziom 0 od strony wejścia głównego (podjazd); Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo na poziom +1.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Brak platform; brak wind wewnętrznych.

Opis dostosowań dla osób słabowidzących i słabosłyszących
Brak pętli indukcyjnych, ścieżek dotykowych, planów tyflogranicznych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Brak wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem hali.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku mają prawo wstępu osoby z psem asystującym

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak

 • Skatepark (w Parku Miejskim im. F. Kachla), ul. Wrocławska 31 w Bytomiu

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Dostępność wejścia: Brak budynku – teren skateparku na przestrzeni otwartej wewnątrz kompleksu Pływalni Odkrytej. Możliwość dojazdu od strony parkingu.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Poziom 0 (brak budynku, przestrzeń otwarta).

Opis dostosowań dla osób słabowidzących i słabosłyszących
Brak pętli indukcyjnych, ścieżek dotykowych, planów tyflogranicznych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych przed obiektem.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Na teren obiektu mają prawo wstępu osoby z psem asystującym

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak

 • Wodny plac zabaw dla dzieci (w Parku Miejskim im. F. Kachla), ul. Wrocławska 31 w Bytomiu

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Dostępność wejścia: Budynki parterowe – teren Parku wodnego dla dzieci na przestrzeni otwartej wewnątrz kompleksu Pływalni Odkrytej. Możliwość dojazdu od strony parkingu.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Poziom 0 (budynki parterowe, przestrzeń otwarta).

Opis dostosowań dla osób słabowidzących i słabosłyszących
Brak pętli indukcyjnych, ścieżek dotykowych, planów tyflogranicznych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych przed obiektem.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku mają prawo wstępu osoby z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak

 • Rolkowisko, ul. Pułaskiego 69 w Bytomiu

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Dostępność wejścia: Budynek parterowy – teren Rolkowiska na przestrzeni otwartej obok budynku Lodowiska im. Braci Nikodemowiczów. Możliwość dojazdu od strony parkingu (podjazd).

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Poziom 0 (budynek parterowy, przestrzeń otwarta).

Opis dostosowań dla osób słabowidzących i słabosłyszących
Brak pętli indukcyjnych, ścieżek dotykowych, planów tyflogranicznych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
6 miejsc dla osób niepełnosprawnych wyznaczone przed budynkiem obiektu.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku mają prawo wstępu osoby z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak

 • Lodowisko sezonowe (w Parku Miejskim im. F. Kachla), ul. Wrocławska 31

w Bytomiu

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek parterowy (podjazd) – teren Lodowiska sezonowego na przestrzeni otwartej wewnątrz kompleksu Pływalni Odkrytej. Możliwość dojazdu od strony parkingu.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Poziom 0 (budynki parterowe, przestrzeń otwarta).

Opis dostosowań dla osób słabowidzących i słabosłyszących
Brak pętli indukcyjnych, ścieżek dotykowych, planów tyflogranicznych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych przed obiektem.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku mają prawo wstępu osoby z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak

 • Stadion miejski, ul. Worpie 18 w Bytomiu

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Dostępność wejścia: Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych do budynku. Możliwy wjazd na teren obiektu przez osoby niepełnosprawne (poziom 0).

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Brak platform; brak wind wewnętrznych.

Opis dostosowań dla osób słabowidzących i słabosłyszących
Brak pętli indukcyjnych, ścieżek dotykowych, planów tyflogranicznych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych przed obiektem.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku mają prawo wstępu osoby z psem asystującym

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak

 • Kompleks sportowy “Moje Boisko” Orlik 2012, ul. Chorzowska 28H w Bytomiu

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Możliwość wjazdu na teren obiektu (wejście główne). Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo na teren budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Brak platform; brak wind wewnętrznych.

Opis dostosowań dla osób słabowidzących i słabosłyszących
Brak pętli indukcyjnych, ścieżek dotykowych, planów tyflogranicznych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych przed obiektem.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku mają prawo wstępu osoby z psem asystującym

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak

 • Zespół Boisk Piłkarskich, ul. Ostatnia 10 w Bytomiu

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek parterowy (podjazd). Teren zespołu boisk piłkarskich na przestrzeni otwartej. Możliwość dojazdu od strony parkingu.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Brak platform; brak wind wewnętrznych.

Opis dostosowań dla osób słabowidzących i słabosłyszących
Brak pętli indukcyjnych, ścieżek dotykowych, planów tyflogranicznych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
1 miejsce dla osób niepełnosprawnych wyznaczone przed obiektem.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku mają prawo wstępu osoby z psem asystującym

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak